Kommunepolitisk Valgprogram 2013

Stem Enhedslisten ind i kommunalbestyrelsen !

Enhedslisten vil gøre en forskel! 

Vi vil ikke love, at vi sikrer guld og grønne skove til alle. Heller ikke at vi i løbet af få år får afskaffet fattigdom og ulighed, indført økologi og vedvarende energi overalt i kommunen. Men vi kan love, at vi ustandselig vil sætte disse emner på dagsordenen, og at vi vil arbejde ihærdigt for enhver forbedring og imod enhver forringelse – sammen med jer.
Fællesskab og muligheder
Vores politik tager udgangspunkt i fællesskabet som samfundets bærende kraft. Fællesskabet skaber også forudsætningerne for det enkelte menneskes mulighed for fri udfoldelse.
Enhedslisten arbejder for et samfund, hvor alle skal have samme muligheder for bolig, arbejde og uddannelse. Et samfund hvor der er plads til alle, uanset køn, alder, seksuel orientering, tro eller etnisk oprindelse.
Samfundet har brug for alles ressourcer. Det gælder også mennesker med handicap og de skæve eksistenser.
For enhver forbedring – imod enhver forringelse
I enhedslisten arbejder vi for enhver forbedring og imod enhver forringelse. Det gælder forbedringer af vilkårene for lønmodtagere, af klimaet, af den globale retfærdighed og det mangfoldige samfund. Vi går efter at få maksimal indflydelse.
Enhedslisten arbejder med og støtter de kræfter og organisationer, som kæmper for bedre velfærd, bedre miljø og natur samt global retfærdighed. Vi samarbejder med resten af venstrefløjen, dele af fagbevægelsen samt de folkelige bevægelser på at trække tingene i den rigtige retning.
Enhedslisten Østfyn går ind for reformer, vel at mærke når de sikrer forbedringer for kommunens borgere.
Kommune betyder fællesskab – Det har aldrig betyder forvaltning!
De seneste år har budt på mange nedskæringer i kommunerne. Omlægningen til storkommuner har kostet bunker af penge uden at indfri løfterne om stordriftsfordele.
Enhedslisten vil en anden vej:
Fællesskab og solidaritet
Vi ønsker et samfund, hvor alle er ansvarlige overfor hinanden, både i lokalmiljøet og i det store fællesskab. Fællesskabet skal tage ansvar for dem, der har det sværest – de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Vi vil arbejde for, at dem med de højeste indtægter, betaler forholdsvis mere til fællesskabet. Der skal kræves højere skat på Nordsøolien, og de multinationale selskaber skal ikke slippe for at betale skat. Som det nuværende skattesystem er indrettet, hvor kommuneskatten ikke er progressiv, vil vi lægge vægten på grundskyld og dækningsafgift frem for på kommuneskatten. Hvis alle bidrager efter evne, kan mange forbedringer opnås
Demokrati er indflydelse – indflydelse er demokrati
Demokrati er ingen selvfølge, men noget der ustandselig skal kæmpes for – også i kommuner og regioner. Nærdemokrati kan nemt blive en tom floskel. I praksis støtter Enhedslisten arbejdet i de forskellige råd og nævn, hvor borgerne kan opnå indflydelse. Dette gælder fx i børneinstitutioner, skoler, ungdomshuse, lokal byudvikling, kulturliv og ikke mindst indenfor miljøet. Vi ønsker borgerne i centrum – ikke kun på papiret!
Kvalitet eller profit?
De borgerliges krav om udlicitering og privatisering af offentlige ydelser samt ledelse af forvaltninger og institutioner efter erhvervsøkonomiske managementteorier, får efterhånden kommunerne til at fungere som små købmandsforretninger. Privatisering og udlicitering handler om påstået økonomisk effektivitet, men de private ydelserne bliver ofte dyrere eller dårligere, da private firmaer naturligvis skal generere overskud af fx rengøring, renovation og børnepasning – hvilket kun kan gå ud over kvaliteten. Privatisering betyder samtidig minimeret demokratisk indflydelse for politikere og borgere. Enhedslisten mener, at kommunen skal indrettes og fungere ud fra en debat mellem borgere, folkevalgte og ansatte. Dette vil vi arbejde for og samtidig stemme imod ethvert forslag om privatisering og udlicitering.
Decentralisering
Demokratisk ledelse, hvor magten og indflydelsen gives til repræsentanter for dem, der har den størst interesse i den pågældende aktivitet, er det bedste forsvar for den offentlige sektor.
Enhedslisten er imod den ansvarsforflygtigelse, der sker, når forskellige aktiviteter udskilles i selvstændige aktieselskaber med egne uafhængige bestyrelser samt udlicitering af opgaver, blot for at private firmaer skal generere et overskud. Når tidligere kommunale ydelser og aktiviteter i disse år udskilles i særlige afdelinger, er der ikke tale om demokratisering. Tværtimod flyttes magten blot fra den folkevalgte kommunalbestyrelse til de kommunale decentrale ledere. Enhedslisten ønsker, at en sådan decentralisering kun sker, hvis der samtidig etableres demokratisk sammensatte ledelser, hvor brugere og ansatte er repræsenteret.
Beskæftigelse
I Enhedslisten vil vi arbejde for ophævelse af anlægsloftet og give kommunen rettighed til selv at vurdere og igangsætte de nødvendige kommunale renoveringer og forbedringer. Investeringer i miljørenoveringer og vedvarende/alternativ energi, som fx sol- og vindkraft i kommunale bygninger og områder vil, foruden at sætte kommunen på Danmarkskortet som en fremsynet grøn kommune, også generere nye arbejdspladser og dermed øget beskæftigelse. Kommunen skal arbejde for, at projekterne er tiltalende for de lokale firmaer for således at øge beskæftigelsen i kommunen.
Vi vil arbejde hårdt for at forhindre social dumpning samtidig med, at vi vil sikre, at der indføres arbejdsklausuler på alt større udbudsmateriale, men samtidig gå skridtet videre ved i alle tilfælde at tjekke, at klausulerne overholdes. En ny enhed, hvor også fagbevægelsen er repræsenteret, skal aflægge jævnlige kontrolbesøg. Det vil ikke alene være til gavn for bygningsarbejderne, men også for de små og mellemstore virksomheder.
Alt for mange kommunalansatte er igennem de senere år blevet afskediget som følge af de voldsomme offentlige besparelser. Udover at blive en del af arbejdsløshedsstatistikken er disse fyringer en økonomisk katastrofe for den enkelte og dennes familie samtidig med, at det har medført kraftige forringelser af den offentlige service. Heller ikke for kommunen hænger det sammen økonomisk. Den arbejdsløses dårligere økonomi medfører ringere købekraft og mulighed for at igangsætte renovering og forbedring af egen bolig. Dette er til skade for arbejdsmarkedet samt det kommunale skattegrundlag. Vi kan øge beskæftigelsen til gavn for den arbejdsløse og den offentlige velfærd, hvis vi satser på grønne arbejdspladser, renoveringer af offentlige bygninger og opprioritering af den offentlige velfærd.
Kommunale jobcentre
Med kommunalreformen i 2007 fulgte de kommunale jobcentre. Oprettelsen i kommunalt regi var et angreb på de faglige a-kasser. Det har betydet, at man som ledig udsættes for en tåbelig dobbelt administration. Desuden betyder finansieringsmodellen, at flere kommuner har måttet foretage nedskæringer på velfærdsområderne for at finansiere den stigende ledighed. Fattighjælpen til vanskeligt stillede kommuner dækker således ikke alle udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelsen. De kommunale jobcentre har nidkært kastet sig over opgaven med at kontrollere lediges forhold og har ikke, helt som vi forventede det, kunnet leve op til at formidle job. Derudover har de kommunale jobcentre betydet, at tilbuddene til ledige bliver givet efter princippet om, hvad der kan gøres billigst muligt – og ikke efter et princip om, hvad der tjener den ledige bedst. Kurser og uddannelsesaktiviteter skal være målrettet den enkelte og kobles på enhver investering i kommunen for at tilgodese borgeren. Ingen skal tvinges ind i et kursus/uddannelsesforløb, der kun har til hensigt at pynte på nogle statistikker.
Enhedslisten vil have nedlagt de kommunale jobcentre og have jobformidlingen udført af de faglige a-kasser. Samtidig vil vi arbejde for, at alle ledige jobs SKAL opslås på JobNet.
Miljø og klima
Enhedslisten vil arbejde for, at kommunen bliver frontløber i en grøn, bæredygtig omstilling. Vi ser i dag, at private omlægninger til vedvarende energi og andre miljømæssige investeringer er forrentet på få år. Dette vil logisk nok også være tilfældet ved en kommunal grøn investering. Alle kommunale bygninger vil således være et emne for miljømæssig og energirigtig renovering. En positiv sidegevinst er den øgede beskæftigelse, som disse investeringer vil medføre.
Kommunen skal arbejde målrettet for at udnyttet regnvandet til fælles bedste. I stedet for at regnvandet ledes til kloarken, skal det nedsives i faskiner eller opsamles til vanding. Enhedslisten ønsker en massiv oplysningskampagne om fordele for miljøet og for den enkelte grundejer samt hvilke problemer kan der opstå, hvordan de kan afhjælpes samt hvilken praktisk hjælp kommunen kan tilbyde. I samarbejde med bolig- og grundejerforeninger kan der indhentes større samlede tilbud fra entreprenører og kloakmestre til etablering af faskiner og regnvandsopsamling.
Affaldsområdet

Enhedslisten vil styre affaldsområdet ud fra miljøhensyn: nedbringelse, sortering, genbrug og kompostering af affald. For at sikre en fornuftig og miljøvenlig affaldssortering bør der i nærmiljøet opstilles flere affaldscontainere samt afsættes midler til storskraldsdage. Dette vil muliggøre, at alle – uanset om man er bilejer eller ej – kan komme af med deres storskrald. Samtidig vil det mindske ressourcespild, både hvad angår kørsel samt genanvendelse af brugbare råstoffer. Af samme grund bør kommunen tilskynde borgerne til at kompostere deres haveaffald i egne haver eller som del af storskrald.

Kollektiv trafik
Den kollektive trafik skal styrkes med hyppigere, bedre og billigere – allerhelst gratis – busdrift, så kommunens byer forbindes i et netværk på en måde, som kan konkurrere med privatbilismen. Det skaber sammenhæng, mindsker forureningen og er således til gavn for miljøet. Hver gang, vi lader bilen stå og i stedet benytter fællestransport, er det med til at reducere forureningen. I dag er busdriften i de tyndt befolkede områder kraftigt udhulet, transporten er for dyr og med for få afgange.Af miljøhensyn skal det undgås, at busserne kører tomme (ikke i rute) – køreplanerne skal hænge bedre sammen. Når den nye station i Langeskov åbner, og rådhusene lukker, skal nogle ruter omlægges, så det bliver lettere at komme til og fra toget samt rundt i kommunen. Vi vil samtidig arbejde for en udbygning af telebussystemet, så de også kører på yder­tidspunkterne. Vi vil arbejde for en genåbning af passagerbetjeningen på jernbanelinjen Nyborg – Odense, med stoppesteder der placeres, hvor byudviklingen foregår. Ullerslev og Marslev vil være oplagte stoppesteder.
For at tilgodese og maksimere cyklismen vil vi arbejde for, at nettet af cykelstier udbygges og sikkerhedsmæssigt forbedres. I Kerteminde kommune skal der etableres cykelstier fra Kerteminde til Fynshoved og fra Rynkeby til Langeskov. I Nyborg kommune skal cykelstien mellem Frørup og Ørbæk realiseres.
En økologisk vision
Den bæredygtige vej – en bæredygtig beskæftigelse.
Enhedslistens har en vision om, at hele Danmark på sigt skal være økologisk, og lokalt kan vi gøre meget. Økologiske fødevarer er sundere for mennesket, bedre for miljøet, øger dyrevelfærden, og er således den eneste bæredygtige vej. Økologi fungerer imidlertid bedst, når varerne ikke skal sendes det halve rige eller hele jorden rundt. Derfor skal kommunen støtte de lokale økologiske landbrug, og der skal opbygges en fælles indkøbsordning for alle kommunens kantiner og institutioner, så kommunen kan træffe aftaler om levering af økologiske fødevarer, der produceres med et minimum af transport. Den øgede efterspørgsel vil frembringe nye økologiske produkter. Dette skaber nye arbejdspladser, og giver lokale producenter mulighed for at udvikle og komme ind på markedet. Producenter af mad til kommunens borgere, skal så vidt muligt bruge lokale økologiske produkter. Det er Enhedslistens mål, at der på så mange områder som muligt udvikles bæredygtige alternativer, og visionen er, at vi får gang i så mange initiativer, at det ikke kun trækker arbejdspladser til Østfyn, men også forskning, uddannelse, foreningsaktivitet og dermed så mange ildsjæle, at vi opnår en selvforstærkende effekt.
Integration
Åbenhed eller selvtilstrækkelighed?
En forudsætning for en vellykket integration af kommunens flygtninge/indvandrere er vores respekt for og accept af kulturel mangfoldighed. Kommunen skal gå forrest og være det gode eksempel på, at processen kan lykkes. En vellykket integration omhandler i høj grad børnene. Flygtningeforældre skal opmuntres til at sende deres børn i daginstitution, så de kan styrkes sprogligt og kulturelt – i forståelse og respekt for barnets oprindelige kultur. Også i skolen er det vigtigt med en særlig indsats. Enhedslisten vil genindføre modersmålsundervisningen, som giver flygtninge­børn de bedste forudsætninger for også at lære det danske sprog. Samtidig vil vi sikre efteruddannelse til de berørte personalegrupper samt arbejde for, at der ansættes pædagoger og lærere med flerkulturel baggrund. På beskæftigelsesområdet skal der åbnes op for relevante arbejds- og praktikforløb, og de nye borgere skal støttes i at deltage i foreningsliv, forældrebestyrelser, idræts- og kulturliv. Danmark skal virke for mellemfolkelig forståelse og konfliktløsning. Vi skal være kendt for fred, afspænding og udvikling af mellemfolkelig forståelse. Dette kan passende udmøntes i oprettelse af venskabsbyforbindelser til palæstinensiske byer på den ulovligt besatte Vestbred.
Børn og unge
Kvalitet i daginstitutioner
Børnene er vores fremtid, og det offentlige velfærdssystem skal være med til at sikre, at de får et godt børneliv. Det kan blandt andet opnås i gode kommunale daginstitutioner med voksne nok til at give dem den nødvendige omsorg, stimulere deres kreativitet, dyrke udelivet, give dem sunde vaner samt støtte op omkring de svageste.
Det er vigtigt, at kommunen etablere det nødvendige antal vuggestuepladser, så behovet og ønskerne om pasning af uddannet personale kan efterkommes.
De seneste år har talrige kommunale besparelser undermineret daginstitutionsområde, hvilket risikerer at koste dyrt både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Det er derfor en nødvendighed at genansætte mange af de medarbejdere, der af besparelseshensyn er blevet fyret. Børnefamilierne er i de seneste år blevet presset økonomisk hårdt, hvilket ses direkte på det faldende børnetal, som ikke har været lavere siden 1988. Kvalificerede daginstitutioner er med til at styrke ligestillingen og sikre erhvervslivet arbejdskraft. Vi vil på daginstitutionsområdet arbejde for, at der højst må være 3 vuggestuebørn og 6 børnehave børn pr. voksen, en styrkelse af børnemiljøet på lige fod med arbejdsmiljøbetingelserne, så vi undgår stressede og syge børn, gode børneinstitutioner også i det lokale nærmiljø, styrkelse af støtte til de familier, der har ekstra behov samt gratis økologiske måltider i institutionerne. Gode daginstitutioner, SFO’er og klubber går godt i spænd med kommunes tiltag for at øge antallet af borgere i kommunen. Disse områder er en forudsætning for et velfungerende arbejdsmarked!
Den gode skole
Folkeskolen er under pres. Strukturreformen i 2007 lukkede en del skoler og daginstitutioner i de små landsbyer. Argumentet var stordriftsfordele og et fagligt løft. Det har vist sig ikke at holde stik, og derudover har lukningen af de små skoler ført til affolkning af landsbyerne. Vi vil satse på de små skoler, og styrke deres plads i lokalsamfundene, så der igen kan komme liv i landsbyerne.
Den seneste folkeskolereform blev gennemført på usmageligste vis uden en reel inddragelse af lærerne. Lærerne kæmpede en brav kamp for at gøre befolkningen opmærksom på de besparelser, reformen er præget af. Blandt andet er lærernes arbejdsvilkår og mulighed for forberedelse blevet væsentligt forringet. Enhedslisten stemte imod heldagsskolen, da en længere skoledag ikke er løsningen på de problematikker, folkeskolen er præget af med for mange unge der forlader folkeskolen, uden de nødvendige kompetencer. Mindre forberedelsestid skaber ikke bedre kvalitet i undervisningen. Skolerne skal derimod tilføres ressourcer, som kan kompensere for mange års nedskæringer og fyringer. I de sidste 3 år er børnetallet faldet med kun 2 % samtidig med, at skolerne har mistet ca. 6.000 lærere, svarende til 10 % af lærerstaben. Enhedslisten vil vi arbejde for at styrke elever, lærere og forældre ved helt konkret at styrke de små skoler i kommunen, samt sikre at flere skoler ikke lukkes, styrke de kreative fag, styrke lærernes muligheder for efteruddannelse, styrke specialskoleområdet, arbejde for en afbureaukratisering af folkeskolen (her er der mange penge at hente) , arbejde for en tolærerordning og et loft på max 22 elever pr. klasse. Derudover vil vi arbejde for, at der på alle kommunens skoler satses på investering og renovering, så vi får skabt gode og tidssvarende læringsmiljøer.
Fritiden
Enhedslisten stemte imod indførelse af heldagsskolen med det argument, at en forlænget skoledag kraftigt vil reducere børnenes fritid. Nye undervisningsformer og mere kreativitet kan ikke kompensere for børns ret til leg og mulighed for at dyrke selvvalgte fritidsinteresser. Fritidsområdet skal derfor støttes og styrkes, og der skal være lige muligheder for alle børn til at deltage uafhængigt af forældrenes indkomst.
Vi ønsker at bibeholde et velfungerende SFO med plads til det frie børneliv. Heldagsskolen vil få alvorlige konsekvenser for SFO og klubber. En indskrænkning af åbningstiden samtidig med en udvidelse af forældrebetalingen vil medføre stor risiko for, at mange forældre vælger at udmelde deres børn. Besparelser har allerede haft store konsekvenser – også på dette område. Vi vil arbejde for en højnelse af normeringen samtidig med at prisen sænkes. Vi vil gerne være førende på mange områder, men ikke på at opkræve den højeste forældrebetaling i landet på SFO-området
Ældre
Kontrol og krav om dokumentation på ældreområdet er løbet løbsk i en sådan grad at ældre umyndiggøres. Ældre med behov for støtte og hjælp skal behandles med respekt og værdighed samt have mulighed for at bestemme over eget liv. Det er derfor vigtigt at hjælpen tilrettelægges, så den imødekommer den enkeltes rettigheder. I dag er det imidlertid ofte systemerne, tiden og de økonomiske midler, der styrer. År efter år er der blevet skåret kraftigt i ældreplejen, og mange ydelser er udliciteret eller privatiseret. Ældreplejen er blevet en købmandsforretning med tab af kvalitet og nærhed til følge.
Vi ønsker et stop af de talrige besparelser, og en genansættelse af de mange fyrede medarbejdere. Dette til gavn for den ældre, og samtidig forhindre nedslidning af personalet. Vi skal have arbejdsglæden og omsorgen tilbage i ældreplejen. Der skal afsættes tilstrækkelige midler til efteruddannelse af personalet, og tidsmålinger og effektivitetsplaner skal afskaffes og erstattes af hjælp, der gives efter behov og i tillid til personalets faglighed. Udlicitering og privatisering skal stoppes, den kommunale hjemmepleje skal opprioriteres, faguddannet personale skal sikres.
Lad boformerne blomstre!
Ældre skal kunne bestemme over eget liv, også hvad angår boformer. Det er derfor nødvendigt med valgmuligheder i form af bofællesskaber og/eller socialt boligbyggeri, der opmuntrer til fællesskab og fælles oplevelser i den udstrækning, den enkelte ønsker det. På den måde kan en alderdom i ensomhed og isolation måske forhindres. Hvis støtte og hjælpebehovet bliver så stort, at der er brug for beskyttede boliger eller plejehjem, skal institutionerne indrettes på en måde, der giver den enkelte mest mulig indflydelse på eget liv, på indretning og planlægning af dagligdagen.
Enhedslisten ønsker som en forsøgsordning at give gratis tandpleje til pensionister. I øvrigt mener vi, at der skal være gratis tandpleje til alle.
Kultur – EN GOD INVESTERING
I Enhedslisten anser vi det for en samfundsopgave at sikre et bredt kulturtilbud præget af høj kvalitet og mangfoldighed. Der skal skabes rammer for fællesskab, dialog og udfordring, så både den professionelle kunst, amatørerne og de folkelige aktiviteter kan trives. Vi skal skabe plads til såvel børnenes klaverundervisning i musikskolen, amatørernes mulighed for øvelokaler, understøtte kommunens meget velfungerende museumsvirksomhed for formidling og forskning samt borgernes mulighed for at deltage i mange forskelligartede aktiviteter af høj kvalitet. Foreningslivet og idrætten er en vigtig del af det danske kulturliv, og kommunen skal sikre gode vilkår for dette, men samtidig understøtte nye og anderledes initiativer. Bibliotekerne skal spille en central rolle i kommunen. Den fri og lige adgang til information, fordybelse og hverdagsoplysning er en forudsætning for at demokratiet fungerer. Bibliotekerne bør være primus motor for alsidige kulturelle aktiviteter. Med gratisprincippet har
alle kommunens borgere glæde af bibliotekstilbuddet, og Enhedslisten vil modsætte sig ethvert initiativ i retning af brugerbetaling. Åbningstiderne har været udsat for massive besparelser – de bør atter udvides, så de tilpasses borgernes behov. For at bibeholde den borgernære betjening til de borgere, der har behov for dette, ønsker vi, at digitaliseringen i stedet for at føre til øget centralisering bruges decentralt og således tilbydes på de kommunale biblioteker. Det kræver naturligvis, at der ansættes det nødvendige personale til at stå for denne service som fx spørgsmål om skat, udstedelse af pas, kørekort og lignende. Der skal samtidig tilbydes kurser i grundlæggende IT -færdigheder samt vejledning i brugen af IT.
Danmark har en stærk tradition for folkeoplysning. Adgangen til at deltage i folkeoplysende aktiviteter skal fastholdes og billiggøres, så alle har mulighed for at vælge til. Kommunens medborger- og forsamlingshuse fungerer i høj grad som kulturelle omdrejningspunkter. Vi ønsker, at de eksisterende forsamlingshuse gives et solidt økonomisk fundament.
Ungdomskulturen.
En levende ungdomskultur giver en levende kommune! Det er derfor vigtigt at sætte særlig fokus på dette område. Vi skal ikke kun nå den fodboldinteresserede eller den musik og teaterglade, men også den unge, der ikke trives med en stram struktur og med faste træningstider og spilleregler, og som derfor kan have svært ved at indgå i de eksisterende tilbud.
Der er behov for dialog og samarbejde mellem de unge og kommunen, og ansvaret for dette samarbejde påhviler kommunen. Ved ikke kun at gøre det attraktivt for de unge at vokse op i kommunen, men også at komme tilbage efter endt uddannelse, sikres en større bredde i befolkningssammensætningen til gavn og glæde for os alle. Enhedslisten vil derfor sikre det nødvendige antal ungdomsboliger til en overkommelig pris. På den måde vil vi være garanter for, at de unge kan vælge at blive boende i kommunen.
Den vigtigste ressource i en ungdomskultur er de unge selv. Vi understøtter derfor initiativer som etablering af bruger-/ungdomsråd bestående af et bredt udsnit af de unge. Sammen med dem skal ungdomstilbud udvikles. Gadehjørner og lignende skal ikke være det eneste tilbud til en bestemt gruppe af unge! – vi skal sammen finde et bedre alternativ!
Sundhed og forebyggelse
GØR SUNDHEDSVÆSENET RASK – FOREBYG!
I Enhedslisten arbejder vi for en fri og lige adgang til det offentlige sundhedssystem. Samtidig ser vi forebyggelse, både i lokalsamfundene og på arbejdspladserne, som en afgørende sundhedsfaktor. Forebyggelse er der både helbredsmæssig og økonomisk fornuft i! Vi vil, som en del af forebyggelsesprogrammet derfor arbejde for, at kommunen, regionen, fagforeninger og arbejdsgivere sammen skaber en ny bedriftssundhedstjeneste.
Vi er i Enhedslisten ikke modstandere af, at de højtspecialiserede behandlingstilbud samles på få sygehuse, da det gerne skulle garantere borgeren en optimal behandling. Samtidig er kommunen medbetaler og dermed en del af det offentlige sundhedsvæsen. Vi vil dog arbejde for, at borgeren, hvor det er muligt, får den nødvendige behandling/efterbehandling i nærområdet. Vi vil derfor arbejde for, at det kommunale sundhedstilbud og det regionale sundhedsvæsen – hospitaler og psykiatrien – i langt højere grad ses som en helhed, hvor kommunen og regionen skaber sammenhæng for at sikre borgeren den nødvendige forebyggelse, behandling og pleje. Det kræver, at hjemmesygeplejen udbygges og specialiseres, så den matcher de nye behandlingsformer og de hurtigere udskrivninger fra hospitalerne.
Investeringer i sundhed og psykiatri skal blandt andet finansieres ved at stoppe betalingen til privathospitalerne. Skattefradrag for private sundhedsforsikringer skal afskaffes. Privatisering af sundhed er skadeligt for det danske velfærdsystem. Lighed i sundhedsvæsenet betyder, at alle kan få den samme behandling, uanset om de er førtidspensionist eller overlæge.
Handicap og psykiatri.
De kommunale besparelser er gået voldsomt ud over handicap- og psykiatriområdet, og i befolkningen har der været en stigende tendens til at betragte mennesker med handicaps og psykiatriske lidelser som en økonomisk belastning.
Folketinget har tiltrådt Handicapkonventionen. Det betyder, at mennesker med fysiske og psykiske handicaps skal behandles ligeværdigt og have lige muligheder for at deltage i samfundet. Vi vil i Enhedslisten arbejde hårdt for, at kommunen lever op til denne målsætning og mener, at det skal være det enkelte menneskets individuelle behov, der afgør, hvilken hjælp, der skal gives – og ikke kommunens budget.
Forældre til børn med handicaps eller psykiske lidelser skal have den nødvendige støtte og rådgivning, så de ikke føler sig alene og handlingslammede, og de voksne handicappede eller psykisk syge skal der gives mulighed for fleksible uddannelser og arbejdstilbud, deltagelse i forenings- og idrætslivet, så de bliver en inkluderet part i samfundet.
På det psykiatriske område halter vi bagud. Derfor skal kommunen og regionen sammen med patientforeninger og personaleorganisationer udarbejde en handlingsplan, som sætter fokus på den enkeltes behov for støtte, behandlingsmuligheder og psykosociale tilbud i nærmiljøet. Det betyder, at der skal ansættes flere specialuddannede pædagoger til at varetage denne opgave. Til gengæld skal ansvaret for de stærkt specialiserede opgaver, som fx genoptræning af hjerneskader flyttes til regionen, da kommunen ikke magter opgaven.
At ændre forholdene for mennesker med fysiske og psykiske problemer kræver en koordineret indsats, som skal styrkes lokalt og demokratisk med særlig vægt på borgerens egen forståelse for årsag, virkning og mulige løsning.
Velfærd – VI VIL BEKÆMPE ULIGHEDEN
Den offentlige sektor er ikke en byrde, men en forudsætning for et velfungerende samfund og et velfungerende arbejdsmarked. Gode daginstitutioner, gode skoler, gode transportmuligheder, gode plejecentre, gode uddannelsesmuligheder, en god offentlig service er samfundets bærende kraft. Velfærdssamfundet er årsagen til, at vi har et så velfungerende land, som tilfældet trods alt er, og på trods af højt skatte- og lønniveau er et af de lande, som har klaret sig bedst gennem krisen. Igennem de senere år er der sket en skævvridning i den offentlig sektor, som i forhold til samfundsudviklingen sakker hjælpeløst bagud. De folk, der har råd til det, vælger i stigende grad private løsninger. I Enhedslisten ønsker vi at stoppe privatisering og udlicitering af offentlige velfærdsydelser, og i stedet investere i offentlig velfærd til gavn for alle. Vi ønsker at gøre dagpengene aktive. Det betyder, at de sparede dagpenge for hver dagpengemodtager, der kommer i arbejde som kommunal ansat, tilfalder kommunen. Dermed opnås en hel række gavnlige effekter – flere hænder til at løse de nødvendige opgaver, færre arbejdsløse samt bedre offentlig service. Beregninger viser, at den kommunale ekstraudgift er minimal, fordi dagpengene spares, der kommer flere penge ind i skat, og der spares penge til aktivering. Det vigtigste er imidlertid, at der bliver flere hænder i den offentlige sektor, hvilket vil nedbringe nedslidningen og sygefraværet samt øge servicen.
Enhedslisten fravælger privatisering og kassetænkning og vælger i stedet velfærd til gavn for fællesskabet.
Demokrati
For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere os i kommunalbestyrelse, folketing, forældrebestyrelse og/eller idrætsforening. Demokrati er derimod medbestemmelse og indflydelse på beslutninger, før de træffes.
Derfor er vi modstandere af den nuværende centralisering og fastlåsning af kommunen og dens økonomi.
Vi ønsker i langt højere grad at inddrage borgere, brugere og offentlige ansatte i beslutningsprocesserne. Det demokratiske underskud skal vendes til et overskud.
Stat og kommune er arbejdsgivere for de offentlig ansatte. I forbindelse med blandt andet lærerkonflikten så vi imidlertid en magtanvendelse, som ikke er et demokrati værdigt. Vi oplevede skinforhandlinger, hvor resultatet på forhånd var besluttet.
Den overenskomstmæssige ret til at være forhandlingspart i egne løn- og arbejdsforhold blev gjort til skamme, da den blev dikteret af regering og Kommunernes Landsforening.

Enhedslisten vil med deltagelse i byrådet ikke acceptere en sådan fremgangsmåde. Kun sammen med kommunens borgere kan en ægte demokratisk proces sikres.
EU sætter velfærden på spil
Mange gange har vi hørt, at EU ikke har nogen som helst indflydelse på kommunalpolitikken. Det tror vi ikke på! De nedskæringer på velfærdsområdet, der er effektueret igennem de senere år, er direkte dikteret af den økonomiske politik i EU.
EU bevæger sig med fuld fart mod en egentlig politisk og økonomisk union. Selv om Danmark står udenfor eurosamarbejdet, lader regeringen hånt om dette. Vores økonomiske politik indrettes, som var vi det 18. euroland. Det nyliberalistiske EU/ euro – projekt har spillet fallit. Arbejdsløsheden og gælden stiger, mens EU-lederne på topmøde efter topmøde stiller nye krav om forringelser af velfærden og indskrænkning af folkestyret.
Gør noget godt for kommunen – Stem Enhedslisten ind i kommunalbestyrelsen!
Vi er uenige i den førte politik. Vi ønsker ikke at følge regeringens nedskæringslinje. Enhedslisten står for en anderledes politik, der tilgodeser befolkningens behov.
Sammen kan vi gøre forskellen!