Styrk Enhedslisten i kommunalbestyrelsen !

FOR ENHVER FORBEDRING – IMOD ENHVER FORRINGELSE

Enhedslisten arbejder på at gøre Danmark til et socialistisk samfund og vil søge samarbejde med alle kræfter, der vil samme vej. Indtil dette er sket, stiller vi os solidarisk med de samfunds­klasser, som det nuværende samfund svigter, når indflydelse og økonomi skal fordeles. Endvidere arbejder vi for, at lokalsamfundet vælger grønne og bæredygtige løsninger overalt, hvor det er muligt.

Fællesskab og muligheder
Vores politik tager udgangspunkt i fællesskabet som samfundets fundament. Fællesskabet skaber også forudsætningerne for det enkelte menneskes mulighed for fri udfoldelse.
Enhedslisten arbejder for et samfund, hvor alle skal have samme muligheder for bolig, arbejde og uddannelse. Et samfund hvor der er plads til alle, uanset køn, alder, seksuel orientering, tro eller etnisk oprindelse.
Samfundet har brug for alles ressourcer. Det gælder også mennesker med handicap og de skæve eksistenser.

For enhver forbedring – imod enhver forringelse
I enhedslisten arbejder vi for enhver forbedring og imod enhver forringelse. Det gælder forbedringer af vilkårene for lønmodtagere, af klimaet, af den globale retfærdighed og det mangfoldige samfund. Vi går efter at få maksimal indflydelse.
Enhedslisten arbejder med og støtter de kræfter og organisationer, som kæmper for bedre velfærd, bedre miljø og natur samt global retfærdighed. Vi samarbejder med resten af venstrefløjen, dele af fagbevægelsen samt de folkelige bevægelser på at trække tingene i den rigtige retning.
Enhedslisten Østfyn går ind for reformer, vel at mærke når de sikrer forbedringer for kommunens borgere.
Kommune betyder fællesskab – Det har aldrig betyder forvaltning!
De seneste år har budt på mange nedskæringer i kommunerne. Omlægningen til storkommuner har kostet bunker af penge uden at indfri løfterne om stordriftsfordele.

Enhedslisten vil en anden vej:
Fællesskab og solidaritet
Vi ønsker et samfund, hvor alle er ansvarlige overfor hinanden, både i lokalmiljøet og i det store fællesskab. Fællesskabet skal tage ansvar for dem, der har det sværest – de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Vi vil arbejde for, at dem med de højeste indtægter, betaler forholdsvis mere til fællesskabet.

En solidarisk finansiering
Kommunal kvalitet, vi kan være tilfredse og stolte af, koster naturligvis vilje og ofte penge.
Enhedslisten vil flytte byrden over på de skuldre som kan bære. Jord- og ejendomsbesiddere må bære deres del gennem en maksimal betaling af grundskyld.
Dækningsafgiften skal være højest mulig så både private og offentlige erhverv bidrager til vedligeholdelsen af infrastrukturen i kommunen.

Demokrati er indflydelse – indflydelse er demokrati
Demokrati er ingen selvfølge, men noget der ustandselig skal kæmpes for – også i kommuner og regioner. Nærdemokrati kan nemt blive en tom floskel. I praksis støtter Enhedslisten arbejdet i de forskellige råd og nævn, hvor borgerne kan opnå indflydelse. Dette gælder fx i børneinstitutioner, skoler, ungdomshuse, lokal byudvikling, kulturliv og ikke mindst indenfor miljøet. Vi ønsker borgerne i centrum – ikke kun på papiret!

Kvalitet eller profit?
De borgerliges krav om udlicitering og privatisering af offentlige ydelser samt ledelse af forvaltninger og institutioner efter erhvervsøkonomiske managementteorier, får efterhånden kommunerne til at fungere som små købmandsforretninger. Privatisering og udlicitering handler om påstået økonomisk effektivitet, men de private ydelser bliver ofte dyrere eller dårligere, da private firmaer naturligvis skal generere overskud af fx rengøring, renovation og børnepasning – hvilket kun kan gå ud over kvaliteten. Privatisering betyder samtidig minimeret demokratisk indflydelse for politikere og borgere. Enhedslisten mener, at kommunen skal indrettes og fungere ud fra en debat mellem borgere, folkevalgte og ansatte. Dette vil vi arbejde for og samtidig stemme imod ethvert forslag om privatisering og udlicitering.

Decentralisering
Enhedslisten er imod den ansvarsforflygtigelse, der sker, når forskellige aktiviteter udskilles i selvstændige aktieselskaber med egne uafhængige bestyrelser samt udlicitering af opgaver, blot for at private firmaer skal generere et overskud. Når tidligere kommunale ydelser og aktiviteter i disse år udskilles i særlige afdelinger, er der ikke tale om demokratisering. Tværtimod flyttes magten blot fra den folkevalgte kommunalbestyrelse til de kommunale decentrale ledere. Enhedslisten ønsker, at en sådan decentralisering kun sker, hvis der samtidig etableres demokratisk sammensatte ledelser, hvor brugere og ansatte er repræsenteret.

Beskæftigelse
Vi arbejder for fuld beskæftigelse. Ikke fordi arbejde er målet i sig selv, men fordi det er en forudsætning for livet i bredeste forstand, at drage omsorg for hinanden, at vedligeholde og formidle det skabte, samt at bygge op og at skabe nyt.
Kapitalismen skaber arbejdsløshed, men desværre skydes skylden ofte over på arbejdsløse. I valget mellem at støtte industrien med fleres behov for løntrykkere bør kommunen konsekvent bekæmpe arbejdsløsheden og støtte arbejdsløse. Vi er bevidste om, at det ikke er et kapitalistisk samfunds rationale at afskaffe arbejdsløshed. Derfor stiller Enhedslisten forslag, der forbedrer og sikrer arbejdsløses vilkår og vi insisterer på, at den kommunale og nationale politik hænger sammen.
I Enhedslisten vil vi arbejde for ophævelse af anlægsloftet og give kommunen rettighed til selv at vurdere og igangsætte de nødvendige kommunale renoveringer og forbedringer. Investeringer i miljørenoveringer og vedvarende/alternativ energi, som for eksempel sol- og vindkraft i kommunale bygninger og områder vil, foruden at sætte kommunen på Danmarkskortet som en fremsynet grøn kommune, også generere nye arbejdspladser og dermed øget beskæftigelse. Kommunen skal arbejde for, at projekterne er tiltalende for de lokale firmaer for således at øge beskæftigelsen i kommunen.
Vi vil arbejde hårdt for at forhindre social dumpning samtidig med, at vi vil sikre, at der indføres arbejdsklausuler på alt større udbudsmateriale, men samtidig gå skridtet videre ved i alle tilfælde at tjekke, at klausulerne overholdes. En ny enhed, hvor også fagbevægelsen er repræsenteret, skal aflægge jævnlige kontrolbesøg. Det vil ikke alene være til gavn for bygningsarbejderne, men også for de små og mellemstore virksomheder.
Alt for mange kommunalt ansatte er igennem de senere år blevet afskediget som følge af de voldsomme offentlige besparelser. Udover at blive en del af arbejdsløshedsstatistikken er disse fyringer en økonomisk katastrofe for den enkelte og dennes familie samtidig med, at det har medført kraftige forringelser af den offentlige service. Heller ikke for kommunen hænger det sammen økonomisk. Den arbejdsløses dårligere økonomi medfører ringere købekraft og ringere mulighed for at igangsætte renovering og forbedring af egen bolig. Dette er til skade for arbejdsmarkedet samt det kommunale skattegrundlag. Vi kan øge beskæftigelsen til gavn for den arbejdsløse og den offentlige velfærd, hvis vi satser på grønne arbejdspladser, renoveringer af offentlige bygninger og opprioritering af den offentlige velfærd.

Kommunale jobcentre
Med kommunalreformen i 2007 fulgte de kommunale jobcentre. Oprettelsen i kommunalt regi var et angreb på de faglige a-kasser. Det har betydet, at man som ledig udsættes for en tåbelig dobbelt administration. Desuden betyder finansieringsmodellen, at flere kommuner har måttet foretage nedskæringer på velfærdsområderne for at finansiere den stigende ledighed. De kommunale jobcentre har nidkært kastet sig over opgaven med at kontrollere lediges forhold og har ikke, helt som vi forventede det, kunnet leve op til at formidle job. Derudover har de kommunale jobcentre betydet, at tilbuddene til ledige bliver givet efter princippet om, hvad der kan gøres billigst muligt – og ikke efter et princip om, hvad der tjener den ledige bedst. Kurser og uddannelsesaktiviteter skal være målrettet den enkelte og kobles på enhver investering i kommunen for at tilgodese borgeren. Ingen skal tvinges ind i et kursus/uddannelsesforløb, der kun har til hensigt at pynte på nogle statistikker.
Kommunerne er ved at drukne i forskellige aktiveringsordninger, der sjældent bringer arbejdsløse tættere på et fast job til en ordinær løn. Nyttejobbene er et af de værste eksempler. Her skal arbejdsløse på kontanthjælp vise, at de kan møde på arbejde, men må ikke lave opgaver,der kan ligne ordinært arbejde.
Alt for mange af aktiveringsordningerne, der de sidste år er blevet indført gør, at de, der før lavede opgaverne på ordinær løn, nu er presset ud og går på arbejdsløshedsunderstøttelse.
Enhedslisten vil have nedlagt de kommunale jobcentre og have jobformidlingen udført af de faglige a-kasser. Samtidig vil vi arbejde for, at alle ledige jobs SKAL opslås på JobNet.dk.

Miljø og klima
Enhedslisten vil arbejde for, at kommunen bliver frontløber i en grøn, bæredygtig omstilling. Vi ser i dag, at private omlægninger til vedvarende energi og andre miljømæssige investeringer er forrentet på få år. Dette vil logisk nok også være tilfældet ved en kommunal grøn investering. Alle kommunale bygninger vil således være et emne for miljømæssig og energirigtig renovering. En positiv sidegevinst er den øgede beskæftigelse, som disse investeringer vil medføre.
I store dele af landet, for eksempel Nyborg, kan der hentes varmt vand fra 2-3 km dybde. De indledende omkostninger er store, men driften af denne fjernvarme er lydløs og næsten gratis.
Kommunen skal arbejde målrettet for at udnytte regnvandet til fælles bedste. I stedet for at regnvandet ledes til kloakken, skal det nedsives i faskiner eller, opsamles til naturpleje, vanding, tøjvask og toiletskyl med mere.
Enhedslisten ønsker en massiv oplysningskampagne om fordele for miljøet.
Et bedre samspil mellem natur og landbrug er afgørende, hvis vi ønsker, at der i fremtiden skal være rent drikkevand i vandhanen. Ønsker vi en mangfoldig natur med et væld af forskellige dyr- og plantearter, så vores børnebørn kan opleve den samme – og helst bedre – naturrigdom som os? Hvis vi gør og hvis der skal være frodig agerjord, så kræver det, at vi ikke overudnytter, udpiner og forarmer landet.
Enhedslisten er imod at der etableres store svinefabrikker og vi vil forhindre udvidelser, hvis vi kan. For os er det vigtigt, at dyrehold ikke udgør en miljøbelastning. Derfor skal miljøkontrollen som et minimum leve op til gældende lovgivning.
Atmosfæren indhold af CO2 er nu på niveau med for 4 millioner år siden (400 ppm). Det var før mennesket tog sine første skridt her på jorden – og verden var varmere, vådere og voldsommere og havet 30 meter højere. Vi ser i dag de første konsekvenser af udledningen af drivhusgasser. Måske opfatter vi i dag skybrud og storme som voldsomme, men det vil løbende blive stadigt værre – en skrue uden ende, medmindre vi globalt får mindsket udledningen.
Enhedslisten arbejder løbende for at fremme vedvarende energi og omstilling af hele samfundet, så vi bruger mindst muligt energi.

Affaldsområdet – mere genbrug.
Enhedslisten vil styre affaldsområdet ud fra miljøhensyn: nedbringelse af mængder, sortering, genbrug og kompostering af affald. For at sikre en fornuftig og miljøvenlig affaldssortering skal hver husstand kilde sortere i mange fraktioner, der afhentes, derudover bør der i nærmiljøet opstilles flere affaldscontainere samt afsættes midler til storskraldsdage, hvor storskraldet afhentes på husstanden. Dette vil muliggøre, at alle – uanset om man er bilejer eller ej – kan komme af med deres storskrald. Samtidig vil det mindske ressourcespild, både hvad angår kørsel som i forhold til genanvendelse af brugbare råstoffer. Af samme grund bør kommunen tilskynde borgerne til at kompostere deres haveaffald i egne haver eller som del af storskrald.
Byggeaffald – ikke mindst fra nedrivning af bygninger – er også en ressource. Der skal derfor foretages sortering til genanvendelse.

Kollektiv trafik
Den kollektive trafik skal styrkes med hyppigere, bedre og billigere – allerhelst gratis – busdrift, så kommunens byer forbindes i et netværk på en måde, som kan konkurrere med privatbilismen. Det skaber sammenhæng, mindsker forureningen og er således til gavn for miljøet. Hver gang, vi lader bilen stå og i stedet benytter fællestransport, er det med til at reducere forureningen. I dag er busdriften i de tyndt befolkede områder så kraftigt udhulet, at den er ikke eksisterende, transporten er for dyr og med for få afgange. Af miljøhensyn skal det undgås, at busserne kører tomme (ikke i rute) – køreplanerne skal hænge bedre sammen. Enhedslisten ønsker at udbygge den kollektive trafik – også i de små byer, som på baggrund økonomiske analyser fravælges. Der skal måske ikke køre busser i traditionel forstand, men etableres andre fælles løsninger i form af teletaxier, dele-elbiler m.v., der er udviklet ud fra de lokale behov og i samarbejde med beboerne. Vi vil samtidig arbejde for en udbygning af telebussystemet, så de også kører på yder­tidspunkterne i alle ugens dage. Vi vil arbejde for en genåbning af passagerbetjeningen på jernbanelinjen Nyborg – Odense, med stoppesteder der placeres, hvor byudviklingen foregår. Ullerslev og Marslev vil være oplagte stoppesteder. Enhedslisten mener, at der skal anlægges yderligere 2 jernbanespor tværs over Fyn, sådan at der bliver fire spor fra Storebælt til Lillebælt.
For at tilgodese og maksimere cyklismen vil vi arbejde for, at nettet af cykelstier udbygges og sikkerhedsmæssigt forbedres. I Kerteminde kommune skal der etableres cykelstier fra Kerteminde til Fynshoved og fra Rynkeby til Langeskov.

En økologisk vision
Den bæredygtige vej – en bæredygtig beskæftigelse.
Enhedslistens har en vision om, at hele Danmark på sigt skal være økologisk, og lokalt kan vi gøre meget. Økologiske fødevarer er sundere for mennesket, bedre for miljøet, øger dyrevelfærden, og er således den eneste bæredygtige vej. Økologi fungerer imidlertid bedst, når varerne ikke skal sendes det halve rige eller hele jorden rundt. Derfor skal kommunen støtte de lokale økologiske landbrug, og der skal opbygges en fælles indkøbsordning for alle kommunens kantiner og institutioner, så kommunen kan træffe aftaler om levering af økologiske fødevarer, der produceres med et minimum af transport. Den øgede efterspørgsel vil frembringe nye økologiske produkter. Dette skaber nye arbejdspladser, og giver lokale producenter mulighed for at udvikle og komme ind på markedet. Producenter af mad til kommunens borgere, skal bruge lokale økologiske produkter. Det er Enhedslistens mål, at der på så mange områder som muligt udvikles bæredygtige alternativer, og visionen er, at vi får gang i så mange initiativer, at det ikke kun trækker arbejdspladser til Østfyn, men også forskning, uddannelse, foreningsaktivitet og dermed så mange ildsjæle, at vi opnår en selvforstærkende effekt.

Integration
Åbenhed eller selvtilstrækkelighed?
En forudsætning for en vellykket integration af kommunens flygtninge/indvandrere er vores accept af kulturel mangfoldighed. Kommunen skal gå forrest og være det gode eksempel på, at processen kan lykkes. En vellykket integration omhandler i høj grad børnene. Flygtningeforældre skal opmuntres til at sende deres børn i daginstitution, så de kan styrkes sprogligt og kulturelt – i forståelse og respekt for barnets oprindelige kultur. Også i skolen er det vigtigt med en særlig indsats. Tosprogede elever skal have en målrettet undervisning i “dansk som andetsprog”, men en forudsætning for reel sprogindlæring er, at modersmålet beherskes. Børnene skal bevare og udvikle en stærk identitet med baggrund i den kultur, de kommer fra. Ikke for at isolere sig i egen kultur, men for at kunne møde den danske kultur og være en del af den. Det forudsætter, at de bevarer eget modersmål, og at modersmålet holdes ved lige og udvikles. Undervisning i eget modersmål kvalificerer indlæringen af det danske sprog, og det er ofte en forudsætning for at kunne kommunikere med forældrene. Har forældre og børn vanskeligt ved at kommunikere, er det svært at tage ansvar for børnene og give dem en solid opdragelse. Derfor vil Enhedslisten fortsat arbejde på at få genindført modersmålsundervisningen. Samtidig vil vi sikre efteruddannelse til de berørte personalegrupper samt arbejde for, at der ansættes pædagoger og lærere med flerkulturel baggrund. På beskæftigelsesområdet skal der åbnes for relevante arbejds- og praktikforløb, og de nye borgere skal støttes i at deltage i foreningsliv, forældrebestyrelser, idræts- og kulturliv.
Enhedslisten er tilfreds med, at der er oprettet integrationsråd med høringsret. Dette betyder, at kommunen i alle sager, der vedrører etniske minoriteter, er forpligtet til at høre integrationsrådet, inden beslutning træffes. Det er af stor betydning, idet integrationsrådet – med reel indflydelse og resultater til følge – har mulighed for at rådgive og påvirke kommunen i integrationspolitikken.
Danmark skal virke for mellemfolkelig forståelse og konfliktløsning. Vi skal være kendt for fred, afspænding og udvikling af mellemfolkelig forståelse. Dette kan passende udmøntes i oprettelse af venskabsby forbindelser til palæstinensiske byer på den ulovligt besatte Vestbred.

Børn
Kvalitet i daginstitutioner
Børnene er vores fremtid, og det offentlige velfærdssystem skal være med til at sikre, at de får et godt børneliv. Det kan blandt andet opnås i gode kommunale daginstitutioner med voksne nok til at give dem den nødvendige omsorg, stimulere deres kreativitet, dyrke udelivet, give dem sunde vaner samt støtte op omkring de svageste.
Det er vigtigt, at kommunen etablerer det nødvendige antal vuggestuepladser, så behovet og ønskerne om pasning af uddannet personale kan efterkommes.
De seneste år har talrige kommunale besparelser undermineret daginstitutionsområdet, hvilket risikerer at koste dyrt både menneskeligt og samfundsøkonomisk. Det er derfor en nødvendighed at genansætte mange af de medarbejdere, der af besparelses hensyn er blevet fyret. Børnefamilierne er i de seneste år blevet presset økonomisk hårdt, hvilket ses direkte på det faldende børnetal, som ikke har været lavere siden 1988.Vi vil på daginstitutions­området arbejde for, at der højst må være 3 vuggestuebørn og 6 børnehave børn pr. voksen, en styrkelse af børnemiljøet på lige fod med arbejdsmiljøbetingelserne, så vi undgår stressede og syge børn, gode børneinstitutioner også i det lokale nærmiljø, styrkelse af støtte til de familier, der har ekstra behov samt gratis økologiske måltider i institutionerne. Gode daginstitutioner, SFO’er og klubber går godt i spænd med kommunes tiltag for at øge antallet af borgere i kommunen. Disse områder er en forudsætning for et velfungerende arbejdsmarked!

Den gode skole
Folkeskolen er under pres. Strukturreformen i 2007 lukkede en del skoler og daginstitutioner i de små landsbyer. Argumentet var stordriftsfordele og et fagligt løft. Det har vist sig ikke at holde stik, og derudover har lukningen af de små skoler ført til affolkning af landsbyerne. Vi vil satse på de små skoler, og styrke deres plads i lokalsamfundene, så der igen kan komme liv i landsbyerne.
Den seneste folkeskolereform blev gennemført på usmageligste vis uden en reel inddragelse af lærerne. Lærerne kæmpede en brav kamp for at gøre befolkningen opmærksom på de besparelser, reformen er præget af. Blandt andet er lærernes arbejdsvilkår og mulighed for forberedelse blevet væsentligt forringet. Enhedslisten stemte imod heldagsskolen, da en længere skoledag ikke er løsningen på de problematikker, folkeskolen er præget af med for mange unge der forlader folkeskolen, uden de nødvendige kompetencer. Mindre forberedelsestid skaber ikke bedre kvalitet i undervisningen. Skolerne skal derimod tilføres ressourcer, som kan kompensere for mange års nedskæringer og fyringer. Enhedslisten vil arbejde for at styrke elever, lærere og forældre ved helt konkret at styrke de små skoler i kommunen, samt sikre at flere skoler ikke lukkes, styrke de kreative fag, styrke lærernes muligheder for efteruddannelse, styrke specialskoleområdet, arbejde for en afbureaukratisering af folkeskolen (her er der mange penge at hente) , arbejde for en tolærerordning og et loft på max 22 elever pr. klasse. Derudover vil vi arbejde for, at der på alle kommunens skoler satses på investering og renovering, så vi får skabt gode og tidssvarende læringsmiljøer.
Desuden mener vi, at eventuel konfirmationsforberedelsen skal ligge i slutningen af skoledagen.

Fritiden – SFO
Enhedslisten stemte imod indførelse af heldagsskolen med det argument, at en forlænget skoledag kraftigt vil reducere børnenes fritid. Nye undervisningsformer og mere kreativitet kan ikke kompensere for børns ret til leg og mulighed for at dyrke selvvalgte fritidsinteresser. Fritidsområdet skal derfor støttes og styrkes, og der skal være lige muligheder for alle børn til at deltage uafhængigt af forældrenes indkomst.
Vi ønsker velfungerende SFOer med plads til det frie børneliv. Heldagsskolen har haft alvorlige konsekvenser for SFO og klubber. En indskrænkning af åbningstiden samtidig med en udvidelse af forældrebetalingen har medført, at mange forældre har udmeldt deres børn. Besparelser har allerede haft store konsekvenser – også på dette område. Vi vil arbejde for en højnelse af normeringen samtidig med at prisen sænkes. Vi vil gerne være førende på mange områder, men ikke på at opkræve den højeste forældrebetaling i landet på SFO-området

Ældre
Kontrol og krav om dokumentation på ældreområdet er løbet løbsk i en sådan grad at ældre umyndiggøres. Ældre med behov for støtte og hjælp skal behandles med respekt og værdighed samt have mulighed for at bestemme over eget liv.
Arbejdstilrettelæggelsen i hjemmehjælpen skal ske i dialog mellem bruger og hjælper. De ældre har krav på mindst en halv times sammenhængende besøg om ugen. Al hjemmehjælp bør ydes med forebyggende og aktiverende sigte, så brugeren – når denne har lyst og mulighed – inddrages i arbejdets udførelse. Hjælperen bør så vidt muligt være samme person. Der skal i hele indsatsen være fokus på at undgå ensomhed hos de ældre. Adskillige undersøgelser har således vist, at et aktivt liv med gode sociale relationer nedbringer sygeligheden og dermed behovet for behandlinger og indlæggelser.
Den bedste forebyggelse er at sikre alle mulighed for et liv i økonomisk og social tryghed og et sundt miljø hele livet igennem. Behovet for forebyggelse og behandling bliver ikke mindre med årene, derfor skal vedligeholdelses- og genoptræningsmulighederne, hjemmesygeplejen, de forebyggende hjemmebesøg og den gratis omsorgstandpleje forbedres.
Enhedslisten ser desuden folkepensionen som værende urimelig lav. På kommunalt plan arbejder vi for, at ældre uden anden indtægt end folkepension og ATP skal have ret til tilskud til bl.a. briller, tandproteser, større nødvendige nyanskaffelser, sommerferie og højskoleophold. En særlig indsats skal gøres for folkepensionister med følgesygdomme hvor behovet for undervisning, samvær i foreninger og motion skal gøres gratis.
Der er behov for flere skærmede enheder til demente medborgere. Enhedslisten foreslår, at den faste lægetilknytning til hvert plejehjem varetages af offentligt ansatte læger.
Derudover skal det gøres attraktivt at arbejde inden for social- og sundhedssektoren. Enhedslisten ønsker, at de ansattes arbejdsmiljø forbedres til glæde for både hjælpere og modtagere af hjælpen, og at medbestemmelse, supervision og løbende efteruddannelse bliver nogle af hovedhjørnestenene i personalepolitikken. Vi støtter kravet om et generelt lønløft og rotation i forbindelse med efteruddannelse.

Lad boformerne blomstre!
Ældre skal kunne bestemme over eget liv, også hvad angår boformer. Det er derfor nødvendigt med valgmuligheder i form af bofællesskaber og/eller socialt boligbyggeri, der opmuntrer til fællesskab og fælles oplevelser i den udstrækning, den enkelte ønsker det. På den måde kan en alderdom i ensomhed og isolation måske forhindres. Hvis støtte og hjælpebehovet bliver så stort, at der er brug for beskyttede boliger eller plejehjem, skal institutionerne indrettes på en måde, der giver den enkelte mest mulig indflydelse på eget liv, på indretning og planlægning af dagligdagen.
Enhedslisten ønsker som en forsøgsordning at give gratis tandpleje til alle pensionister. I øvrigt mener vi, at tandplejen til alle skal finansieres over skatten, som alle andre sundhedsydelser.

Kultur – EN GOD INVESTERING
I Enhedslisten anser vi det for en samfundsopgave at sikre et bredt kulturtilbud præget af høj kvalitet og mangfoldighed. Der skal skabes rammer for fællesskab, dialog og udfordring, så både den professionelle kunst, amatørerne og de folkelige aktiviteter kan trives. Vi skal skabe plads til såvel børnenes undervisning i musikskolen, amatørernes mulighed for øvelokaler, understøtte kommunens velfungerende museums virksomhed for formidling og forskning samt borgernes mulighed for at deltage i mange forskelligartede aktiviteter af høj kvalitet. Foreningslivet og idrætten er en vigtig del af det danske kulturliv, og kommunen skal sikre gode vilkår for dette, men samtidig understøtte nye og anderledes initiativer. Bibliotekerne skal spille en central rolle i kommunen. Den fri og lige adgang til information, fordybelse og hverdagsoplysning er en forudsætning for at demokratiet fungerer. Bibliotekerne bør være primus motor for alsidige kulturelle aktiviteter. Med gratisprincippet har alle kommunens borgere glæde af bibliotekstilbuddet, og Enhedslisten vil modsætte sig ethvert initiativ i retning af brugerbetaling. Åbningstiderne har været udsat for massive besparelser, der har betydet, at det uddannede personale er forsvundet, hvor imod udlånsfunktionen er udvidet ved at bruge sygesikringsbeviset som adgangsgiver. For at bibeholde den borgernære betjening til de borgere, der har behov for dette, ønsker vi, at digitaliseringen i stedet for at føre til øget centralisering også bruges til decentralisering. Det kræver naturligvis, at der ansættes det nødvendige personale til at stå for denne service som for eksempel spørgsmål om skat, udstedelse af pas, kørekort og lignende. Der skal samtidig tilbydes kurser i grundlæggende IT-færdighe­der samt vejledning i brugen af IT.
Danmark har en stærk tradition for folkeoplysning. Adgangen til at deltage i folkeoplysende aktiviteter skal fastholdes og billiggøres, så alle har mulighed for at vælge til. Kommunens medborger- og forsamlingshuse fungerer i høj grad som kulturelle omdrejningspunkter. Vi ønsker, at de eksisterende forsamlingshuse gives et solidt økonomisk fundament.

Unge – Ungdomskulturen
Kommunen skal i samarbejde med større børn og unge udvikle lokale klubtilbud, som børnene og de unge finder attraktive at benytte. Unge giver udtryk for, at de blandt andet har behov for at komme et sted, hvor de kan få snakket om stort og småt på en uforpligt­ende måde, inden problemerne hober sig op. Kommunen skal spørge unge i lokalområderne, hvad de særligt har brug for, så tilbuddene ude i de lokale områder afspejler de unges behov.
En levende ungdomskultur giver en levende kommune! Det er derfor vigtigt at sætte særlig fokus på dette område. Vi skal ikke kun nå den fodboldinteresserede eller den musik og teaterglade, men også den unge, der ikke trives med en stram struktur og med faste træningstider og spilleregler, og som derfor kan have svært ved at indgå i de eksisterende tilbud.
Kommunen bør undersøge muligheder for at gøre den kollektive trafik endnu billigere for studerende der bosætter sig i kommunen. Ligeledes vil Enhedslisten gerne gøre forsøg med gratis internet for studerende i kommunen.
Der er behov for dialog og samarbejde mellem de unge og kommunen, og ansvaret for dette samarbejde påhviler kommunen. Ved ikke kun at gøre det attraktivt for de unge at vokse op i kommunen, men også at komme tilbage efter endt uddannelse, sikres en større bredde i befolkningssammensætningen til gavn og glæde for os alle. Enhedslisten vil derfor sikre det nødvendige antal ungdomsboliger til en overkommelig pris. På den måde vil vi være garanter for, at de unge kan vælge at blive boende i kommunen.
Den vigtigste ressource i en ungdomskultur er de unge selv. Vi understøtter derfor bruger-/ungdomsrådene bestående af et bredt udsnit af de unge. Sammen med dem skal ungdomstilbud udvikles.

Sundhed og forebyggelse
GØR SUNDHEDSVÆSENET RASK – FOREBYG!
I Enhedslisten arbejder vi for en fri og lige adgang til det offentlige sundhedssystem. Samtidig ser vi forebyggelse, både i lokalsamfundene og på arbejdspladserne, som en afgørende sundhedsfaktor. Forebyggelse er der både helbredsmæssig og økonomisk fornuft i! Vi vil, som en del af forebyggelsesprogrammet derfor arbejde for, at kommunen, regionen, fagforeninger og arbejdsgivere sammen skaber en ny “bedriftssundhedstjeneste”.
Vi er i Enhedslisten ikke modstandere af, at de højt specialiserede behandlingstilbud samles på få sygehuse, da det gerne skulle garantere borgeren en optimal behandling. Samtidig er kommunen medbetaler og dermed en del af det offentlige sundhedsvæsen. Vi vil dog arbejde for, at borgeren, hvor det er muligt, får den nødvendige behandling/efterbehandling i nærområdet. Vi vil derfor arbejde for, at det kommunale sundhedstilbud og det regionale sundhedsvæsen – hospitaler og psykiatrien – i langt højere grad ses som en helhed, hvor kommunen og regionen skaber sammenhæng for at sikre borgeren den nødvendige forebyggelse, behandling og pleje. Det kræver velfungerende og specialiserede kommunale rehabiliteringscentre og hjemmesygepleje, der kan matche de nye behandlingsformer og de hurtigere udskrivninger fra hospitalerne.
Privatisering af sundhed er skadeligt for det danske velfærdsystem. Lighed i sundhed betyder, at alle skal have adgang til den samme behandling, uanset om man er førtidspensionist eller direktør. Enhedslisten vil uligheden til livs.

Handicap og psykiatri.
De kommunale besparelser er gået voldsomt ud over handicap- og psykiatri området.
Folketinget har tiltrådt FN’s Handicapkonvention. Det betyder, at mennesker med fysiske og psykiske handicap skal behandles ligeværdigt og have lige muligheder for at deltage i samfundet. Vi vil i Enhedslisten arbejde hårdt for, at kommunen lever op til denne målsætning og mener, at det skal være det enkelte menneskets individuelle behov, der afgør, hvilken hjælp, der skal gives – og ikke kommunens budget.
Forældre til børn med handicap eller psykiske lidelser skal have den nødvendige støtte og rådgivning, så de ikke føler sig alene og handlingslammede. Voksne handicappede eller psykisk syge skal gives mulighed for fleksible uddannelser og arbejdstilbud, deltagelse i forenings- og idrætslivet, så de bliver en inkluderet part i samfundet.
På det psykiatriske område halter vi bagud. Derfor skal kommunen og regionen sammen med patientforeninger og personaleorganisationer udarbejde en handlingsplan, som sætter fokus på den enkeltes behov for støtte, behandlingsmuligheder og psykosociale tilbud i nærmiljøet. Det betyder, at der skal ansættes flere specialuddannede pædagoger til at varetage denne opgave. Til gengæld skal ansvaret for de stærkt specialiserede opgaver, som fx genoptræning af hjerneskader flyttes til regionen, da kommunen ikke magter opgaven.

Velfærd – VI VIL BEKÆMPE ULIGHEDEN
Den offentlige sektor er ikke en byrde, men en forudsætning for et velfungerende samfund og et velfungerende arbejdsmarked. Gode daginstitutioner, gode skoler, gode transportmuligheder, gode plejecentre, gode uddannelsesmuligheder, god offentlig service er samfundets fundament. Velfærdssamfundet er årsagen til, at vi har et velfungerende land, der i kraft af højt skatte- og lønniveau er et af de lande, som har klaret sig bedst gennem krisen.
Igennem de senere år er der sket en skævvridning i den offentlig sektor, som i forhold til samfundsudviklingen sakker bagud. De folk, der har råd til det, vælger i stigende grad private løsninger. I Enhedslisten ønsker vi at stoppe privatisering og udlicitering af offentlige velfærdsydelser, og i stedet investere i offentlig velfærd til gavn for alle.
Et grundvilkår i kapitalismen er menneskets utryghed. Socialister stræber efter, at samfundet indrettes med tryghed for mennesker, tryghed med hensyn til eget liv og arbejde, tryghed i børns opvækst og fremtid, og tryghed i alderdommen. Kommunen kan gøre meget for at sikre tryghed ved ledighed, sygdom, handicap – og vi kæmper for, at den skal gøre det!
Der vil altid være mennesker, som i kortere eller længere perioder får brug for hjælp fra kommunen. Uanset situation og behov har den enkelte krav på at blive mødt med respekt fra engagerede medarbejdere, der kan give den rigtige hjælp. Ulykken kan ramme alle – med behov for forsørgelse, lægehjælp, rehabilitering og anden støtte til følge.
Helhedsorienteret, koordinerende rådgivning og vejledning på tværs af forvaltningerne, skal gennemføres og være tilgængelig for borgere med behov herfor. En kommune – én indgang!
Enhedslisten fravælger privatisering og kassetænkning og vælger i stedet velfærd til gavn for fællesskabet.

Demokrati
For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere os i kommunalbestyrelse, folketing, forældrebestyrelse og/eller idrætsforening. Demokrati er derimod medbestemmelse og indflydelse på beslutninger og forslag.
Derfor er vi modstandere af den nuværende centralisering og fastlåsning af kommunerne og deres økonomi.
Vi ønsker i langt højere grad at inddrage borgere, brugere og offentlige ansatte i beslutningsprocesserne. Det demokratiske underskud skal vendes til et overskud.
Kun sammen med kommunens borgere kan en ægte demokratisk proces sikres.
Det er skandaløst at det er muligt at skifte mellem partier ligesom man skifter undertøj. I Enhedslisten tager vi ikke imod mandater fra partihoppere, og vi synes naturligvis, at alle partier skal have den holdning.
Under kommunernes voldsomme nedskæringer er det gået hårdt ud over borgernes retssikkerhed. Borgere, der er afhængige af hjælp fra kommunen – det være sig ældre, handicappede eller andre med særlige behov udsættes alt for ofte for, at de ikke får den hjælp, de har krav på, på grund af vilkårlighed i de skøn, der foretages. Det er blandt andet kommet til udtryk ved at kommunen har tabt en række sager, hvor kommunens afgørelse er blevet påklaget til højere myndighed.
Enhedslisten ønsker at styrke borgernes retssikkerhed i forhold til de kommunale myndigheders afgørelser – det skal ikke kun være dem, der har kræfterne til at klage over afgørelserne, der får de ydelser, de har krav på.

EU sætter velfærden på spil
Mange gange har vi hørt, at EU ikke har nogen som helst indflydelse på kommunalpolitikken. Det tror vi ikke på! De nedskæringer på velfærdsområdet, der er gen­nemført de senere år, er direkte dikteret af den økonomiske politik i EU.
Fra EU kommer en næsten uendelig strøm af henstillinger om at begrænse udgifterne i den offentlige sektor, men fordi Danmark har sagt nej til Euroen er der kun tale om henstillinger. Det er således det politiske flertal i det danske folketing, der afgør om vi vil følge den ødelæggende og katastrofale nedskæringspolitik, som vi ser resultaterne af i landene i Sydeuropa, hvor millioner af mennesker er sendt ud i arbejdsløshed og fattigdom.
Siden den økonomiske krises gennemslag i 2007/2008 er der blevet vedtaget en række foranstaltninger med det primære formål at redde euroen fra kollaps. Her har EU-begejstrede danske politikere – modsat for eksempel Sverige – helt frivilligt valgt at tilslutte Danmark til en række af disse foranstaltninger. Det gælder for eksempel Finanspagten, som lægger meget snævre rammer for den økonomiske handlefrihed i Danmark, når det gælder statsbudgettet og den kommunale økonomi.
Enhedslisten støtter dansk udmeldelse af EU dels som et led i at etablere et demokratisk international samarbejde, der fokuserer på at udvide demokratiet, sikre sociale fremskridt og den grønne omstilling, dels som et led i vores mål om at svække, nedbryde og afskaffe EU.

Gør noget godt for kommunen – Styrk Enhedslisten i kommunalbestyrelsen!
Vi er uenige i den førte politik. Vi ønsker ikke at følge regeringens nedskæringslinje.
Sammen kan vi gøre en forskel!

Enhedslisten arbejder for:

-en grøn og sund kommune.
-en solidarisk kommune.
-en demokratisk kommune