For mange boliger og for lidt fællesskab

For stort et område skulle bebygges, og for lidt blev efterladt til fællesarealer til, at Enhedslisten ville stemme for den nye havneudviklingsplan, skriver listens byrådsmedlem i dette indlæg.

At Kerteminde Havn skal fornyes hersker der ingen tvivl om. Hvad, hvordan og hvor meget har alle partier, takket være borgmesteren, haft en god og inddragende proces omkring.

Den netop indgåede aftale rummer mange gode tiltag: ingen dagligvarebutik, lav bebyggelse, vandpromenade, sigtelinjer, legeplads og en kulturarvsmasterplan med Østfyns Museer som vejleder på byggeriets udtryk.

Enhedslisten har været med i hele processen og været klar til at indgå kompromisser: bl.a. at fravige vores princip om ikke at  privatisere havneområdet, at acceptere en del boligbyggeri samt at flytte rutebilstationen. Samtidig bød vi ind med krav og ønsker om blandet og bæredygtigt boligbyggeri, krav om bopælspligt og ønsker om store åbne arealer og rekreative områder. (Ting, som vi håber, fortsat vil figurere i planen.)

Når vi alligevel endte med at trække os, skyldes det hovedsagligt bebyggelsen på Ndr. Havnekaj. For os var det vigtigt at minimere bebyggelsesgraden. Da den i stedet i sidste øjeblik blev øget fra 3600 etagemeter (33 boliger) til 5200 etagemeter (47 boliger) kunne vi ikke længere være med. Det er for os ikke nok at vedtage, at der kun må bygges i to etager, når det bebyggede areal til gengæld udvides med – foreløbig – 400 m2 i forhold til den tidligere vedtagne havneplan fra -17. Samtidig åbner aftalen op for, at der, i tilfælde af opfyld yderst på Ndr. Havnekaj, kan bebygges yderligere. En klar forringelse i forhold til -17-planen, hvor både evt. opfyld og det nuværende grønne areal var afsat til rekreativt område. Vores anke mod den tidligere plan var netop, at der blev friholdt for lille et areal til rekreative områder.

Et andet springende punkt var placering af biblioteket og turistbureau. I den indgåede aftale er flere ”mulige” placeringer nævnt. Enhedslisten ønskede en langt mere konkret aftale for at sikre, at biblioteket – vores eneste tilbageværende gratis kultur- og oplysningssted – ikke pludselig forsvinder ud af planen.

Det har for os været svært at se den store forskel på den nye og den tidligere vedtagne Havneplan. Bebyggelsesgraden er omtrent den samme, og antallet af boliger næsten uændret. Da vi netop ønskede at bevare mest muligt areal til ALLE kommunens borgere og skabe større offentlige, rekreative områder, som skal være med til at sikre et levende havneområde, var vi nødt til at trække os. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi konstruktivt vil arbejde med i den kommende proces og forsøge at få sat vores aftryk i respekt for flertallets beslutning.

Jutta Lundqvist Nielsen

Enhedslisten